Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ЕкологияНовиниПрепоръчани

Промяна на модела на управление на отпадъците

Изводи и препоръки от опита на община Свиленград

Община Свиленград първа в България тества модела PAYT (pay-as-you-throw – плащаш, колкото изхвърляш) като по-справедлив механизъм за определяне на такса битови отпадъци и представи опита си на кръгла маса, организирана за общини, държавни служби и институции. Събитието беше реализирано по проект BG16M1OP002-2.009-0076 “Въвеждане на добра практика в община Свиленград по пътя към нулеви отпадъци”, който е финансиран от Оперативна програма “Околна среда” и съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие  процедура BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците”, приоритетна ос 2 „Отпадъци”. Стойността на проекта е 391 142,17 лева, от които 332 470,84 лева са от Европейския фонд за регионално развитие и 58 671,33 лева са национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.

На кръглата маса присъстваха представители на Министерството на околната среда и водите, включително ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма “Околна среда” Галина Симеонова и директорът на Дирекция “Отпадъци” Светлана Божкова, изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) Силвия Георгиева, представители на общините Стара Загора, Банско, Златоград, Мадан, Димитровград, Хасково, Харманли, Карлово, Казанлък, Габрово, Гурково, Бургас, Разград, РИОСВ – Хасково, Екологично сдружение “За Земята”, Асоциацията на еколозите, “Информационно обслужване” АД, а онлайн се включиха представители на Министерството на финансите и на над 80 общини.

Като резултат от кръглата маса ще бъде разпратен документ до всички общини и централните държавни институции, имащ за цел да подкрепи промяната на нормативната уредба и въвеждането на системата за таксуване на битовите отпадъци (ТБО) на база количество, като това трябва да стане задължително от 1 януари 2025 г. Промените налагат взимането на важни управленски решения в общините, тъй като моделът за заплащане на услугите за отпадъци ще се промени от текущата система, базирана на данъчната оценка на имота, към система, която таксува пропорционално на количеството изхвърлени битови отпадъци.

Целта на въвеждането на новия механизъм е двойна. Първо, той ще стимулира намаляване на количеството на произведените битови отпадъци чрез възприемането на платежната отговорност от страна на гражданите и повишаването на тяхната осведоменост за проблемите на отпадъците. Второ, таксуването на база количество изхвърлени отпадъци ще бъде по-справедливо за гражданите, тъй като всеки ще плаща според реалното количество, което генерира, вместо според размера на имота си. Това ще стимулира гражданите да бъдат по-осъзнати и отговорни и ще стимулира разделното събиране и рециклиране на отпадъци.

Основните етапи на модела PAYT включват идентифициране на граждани и фирми, измерване на обема или теглото на отпадъците и определяне на таксата за битови отпадъци въз основа на тези данни.

Кръглата маса беше открита от кмета на Свиленград архитект Анастас Карчев. Той подчерта, че общината е иноватор, който не следва стандартния път, а търси решения на важни проблеми чрез изпълнението на този труден и новаторски проект. Архитект Карчев посочи, че внедряването на нов модел за управление на отпадъците изисква цялостно преструктуриране на работната организация на общината. Необходимо е създаването на аналитично звено, което да обработва информацията, генерирана от софтуера за управление на процесите, да изпраща съобщения и да реагира на сигнали и други. Също така е необходимо свързване на системата със софтуера на дирекцията “Местни данъци и такси”.

“Темата на кръглата маса е от изключителна важност и нарастващ интерес за всички общини”, каза заместник-кметът на Свиленград Мария Костадинова, която беше и модератор на форума. Проектът е част от стремежа на Свиленград  да стане община с нулеви отпадъци. Тя сподели за трудностите при изпълнението на пилотния проект в област, където няма не само достатъчно опит, но и теоретични познания и благодари на гражданите и бизнеса в Свиленград, които са основната движеща сила за продължаване на работата.

Ръководителят на проекта инж. Иванка Димитрова представи напредъка по изпълнението на проекта. Тя описа стъпките, които общината е предприела за пилотното въвеждане на модела PAYT, който ще промени начина на калкулиране на таксата и ще намали генерирането на отпадъци. Системата за интелигентно управление на процесите и претегляне на генерирания отпадък бе тествана в три пилотни района на територията на общината – в градски зони с еднофамилни къщи и в такива с многофамилни жилищни сгради, както и в селата Капитан Андреево и Генералово. На индивидуалните кофи и контейнери бяха монтирани транспондери за идентифициране на съдовете и ултразвукови сензори за измерване на обема в тях. Освен че съдовете се идентифицират, те се и заключват, за да са сигурни гражданите, че претегленият отпадък е само от съответното домакинство. За тази цел са монтирани гравитационни ключалки и са раздадени ключове за ползването им. Сметосъбиращите машини се оборудвани с измервателни модули от сензорен тип, които определят теглото на вдигнатите кофи и контейнери преди и след изпразването им, и бордови компютри със софтуер и принтер. Информацията от сензорите се изпраща в софтуерна платформа и на информационен портал за граждани, където се съхранява и анализира. Тази система позволява идентифицирането на контейнерите, които са пълни над определен процент от обема им, и осигурява възможност за визуализация на данните в реално време и за анализ на ценообразуването на услугите по сметоизвозване. Част от информацията е достъпна и чрез мобилно приложение с цел проследяване на количествата отпадъци, образувани от гражданите, и ползваните услуги по сметосъбиране. Навсякъде, където е приложена системата, се наблюдава намаляване на количеството депонирани битови отпадъци. Стимулира се разделното събиране на обемисти и едрогабаритни отпадъци, както и на отпадъци от опаковки. Постепенно този модел ще се внедрява в цялата община.

 

Инж. Димитрова подчерта, че промяната на методиката за изчисляване на ТБО ще внесе известна справедливост, тъй като в момента по-голямата тежест в дейностите по сметоизвозване и управление на отпадъците се поема от бизнеса, а има и значителни разлики в размера на таксата за битови отпадъци на отделните имоти, без да е свързана с броя на живущите в тях.

Готовността за сключване на договор с Програма “Околна среда 2021-2027” за разработване на пакет от мерки в подкрепа на общините по преминаване към новия модел на изчисляване на ТБО беше представена от изпълнителния директор на НСОРБ Силвия Георгиева. „Нашата обща цел е да намерим решение, което да направи страната по-чиста, без да увеличи значително данъчната тежест за българските граждани. Трябва да осъзнаем, че няма връщане назад и трябва да платим цената на този преход заедно – общините и държавата“ – каза тя.

В края на първия ден от кръглата маса участниците имаха възможността да видят демонстрация на системата за претегляне на генерирания битов отпадък в пилотни райони.

Във втория ден на форума Евгения Ташева от сдружение “За Земята” представи пътя на община Свиленград към постигане на нулеви отпадъци. През последните 7 години сдружението “За Земята” подкрепя и съдейства на общината в тази инициатива. Евгения Ташева подчерта, че в Европа отговорността е споделена между гражданите, компаниите и правителствата и даде примери от Италия. Тя изброи 10 стъпки към постигане на нулеви отпадъци, които могат да са полезни за всички общини: разделно събиране от източника, сметосъбиране от врата до врата, компостиране, рециклиране, повторна употреба и поправка, инициативи за намаляване на отпадъците, икономически стимули, център за сортиране на остатъчни отпадъци, подобрен промишлен дизайн, временно депо. Тя отбеляза, че чрез разделно събиране от източника и събиране от врата до врата, заедно с таксуване на база количество, можем да постигнем по-малко количество отпадъци, по-рядко извозване, по-чисти материали за рециклиране и по-малки разходи за третиране.

Във видеообръщение РосаноЕрколини, президент на управителния съвет на Европейската мрежа за нулеви отпадъци, поздрави община Свиленград за постигнатите добри резултати в тази насока и благодари на ръководството й за усилията да бъде първата община в България, включена в Европейската мрежа за нулеви отпадъци, и за споделянето на своя опит с другите общини в страната.

Как да бъде мултиплициран опитът на община Свиленград в другите общини беше основна тема на дискусията. Главните рискове са свързани с нарастването на нерегламентирани сметища след въвеждането на новия модел и необходимостта общините да вложат инвестиции в съдове за разделно събиране на отпадъци, изграждане на специализирани площадки, техника и механизация през следващите години. Беше приета позицията, че е необходимо въвеждането на ефективна система за разделно събиране на отпадъците и това да бъде задължителна предпоставка за промяна в модела на изчисляване на ТБО. Бе подчертана необходимостта от включване на темите за разделно събиране и намаляване на отпадъците в образователния процес.

Проект BG16M1OP002-2.009-0076 с наименование „Въвеждане на добра практика в Община Свиленград по пътя към нулеви отпадъци“, се финансира от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Подобни публикации

Back to top button